Utbildningscentrum har under cirka 30 år verkat inom sociala, pedagogiska, polisiära och vårdande verksamheter som flitigt anlitade utbildare, handledare och stöd i såväl det fortlöpande arbetet i vardagen som i utvecklingsarbete av olika slag. Idag drivs Utbildningscentrum av Michael Lundgren, som samarbetar med ett stort nätverk av professionella terapeuter och handledare, varav många är hyresgäster i våra lokaler. Utbildningscentrum representerar en bredd som gör det möjligt för oss att möta Dina behov på ett effektivt sätt.

Michael Lundgren

Legitimerad psykolog och certifierad
handledare med
30 års erfarenhet i yrket.

M

ichael Lundgren är le­gitimerad psykolog och cert-ifierad handledare med många års erfarenhet i yrket.

Driver Majornas Utbildningscentrum AB, där han erbjuder både samtalsterapi handledning och utbildning.

Ursprungligen inriktning mot barn och unga, och även gedigen erfarenhet av vuxna, samt familje-/och parinriktat arbete.

En röd tråd är Michaels intresse och kompetens rörande barns och ungas uppväxtvillkor, eventuella utsatthet och våra möjligheter att etablera fungerande möten i trängda lägen.

Han erbjuder och utför sedan många år handledning inom t.ex. skola, förskola,
ungdomsmottagningar, socialtjänst, polis, flyktingmottagande, missbruksbehandling.

Handledningen
skräddarsys utifrån
verksamhetens behov

Ramavtal med Göteborgs Stad samt kranskommuner finns. Michael föreläser och handleder på universitet och högskola, till exempel inom sexologi på Psykologiska institutionen och samtals-konst inom läkarprogrammet.

Aktiv som styrelseledamot i Sportfront, en stiftelse med inriktning mot Våld, droger & rasism inom idrotten samt verksam inom stiftelsen Företag tillsammans. Håller inom dessa sammanhang föredrag och kurser för ledare och tränare för barn och ungdom på temat ”Sexuella övergrepp mot barn och unga – innebörder och konsekvenser”.
Författare och medförfattare till böckerna Sagans läkande kraft, Den lilla drak-flickan, Sagan som livets spegel, Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum samt fil lic-uppsatsen Sagor för kropp och själ. Intresset för sagor, berättelser och andra kreativa metoder har funnits i över 25 år och Michael är en anlitad föreläsare i ämnet.

Resumé

Litterärt
Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum
Tidsskrifter
Tidsskrifter/Artiklar
Föreläsningar
Det Svåra Samtalet
Föreläsningar
Sexuella Övergrepp
Föreläsningar
Sagor och berättande
Litterärt
Sagans Läkande Kraft
Litterärt
Sagan Som Livets Spegel
Litterärt
Den Lilla Drakflickan
Radio
Intervju i P1

Våra Tjänster

Utbildning

Utbildning

Utveckling i yrkesrollen och verksamheten förutsätter möjligheter till fördjupning och fortbildning. Hur det bäst läggs upp och matchar målgruppens aktuella behov förutsätter en dialog och förberedelse som vi har goda tidigare erfarenheter av.

Utifrån förfrågningar kan vi anpassa och skräddarsy föreläsningar och utbildningar inom t.ex. samtalsmetodik, utvecklings-psykologi, ungdomstiden, sexuella över-grepp mot barn och unga, sagans läkande kraft.  Vi är del av ett utbrett nätverk av föreläsare och forskare, vilket gör att möjligheten att hitta rätt kompetens och nivå är stor!

Samtal och psykoterapi

Samtal och psykoterapi

Ibland behöver vi stöd och hjälp till insikt och förståelse för en svår och kanske komplicerad situation i livet. En möjlighet att också bättre förstå våra reaktioner, som t.ex. nedstämdhet eller ångest. Kanske hantera en separation, kanske sorg eller rädslor av olika slag. Eller så blir det svårt att förstå varandra som par eller i familjen.

Enskilda samtal, parsamtal, familjesamtal erbjuds av erfaren personal.

Överenskommelser utifrån behov och kompetent bedömning görs upp under sekretess i mötet mellan Dig/Er som söker hjälp och stöd.

Handlendning

Handledning

Hur förhåller vi oss till uppgiften och vår professionella roll? Hur påverkas jag och vi tillsammans av de möten och erfaren-heter vi gör i arbetet? Hur håller vi över tid – och förblir professionella?

Vi kan erbjuda handledning enskilt liksom för personalgrupper inom ett brett fält av verksamheter.

Vi har mångårig erfarenhet, där fokus oftast ligger såväl på de processer som ingår i mötet, som metodfrågor inom t.ex. förskola och skola, polismyndighet, ung-
domsmottagningar, socialtjänst, mot-tagningar för människor med beroende-problematik, introduktions-verksamheter med inriktning mot nyanlända och flyktingar, m fl.

Dyslexiutredning

Man räknar med att cirka 400 000 personer i Sverige har specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Kraven på läsförmågan i samhället och arbetslivet ökar alltmer, vilket innebär svårigheter för de som har en nedsatt förmåga att hantera text.

De sekundära svårigheterna med dyslexi, är ibland allvarligare än svårigheterna med läsning.

Personer med dyslexi utvecklar ofta en negativ självbild som är allvarligare än själva svårigheterna med läsning. Modern forskning visar dock inte på några samband mellan dyslexi och generell begåvning!

En utredning av läs- och skrivsvårigheter syftar till att bedöma om en person har specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det kanske viktigaste är att också rekommendera anpassningar som underlättar i arbetsliv, studier och vardag.

Vi erbjuder kontakt med kvalificerad specialpedagog för utredning och bedömning. Utredningarna riktar sig främst till ungdomar och vuxna. Bertil Löfdahl har specialistkompetens angående dyslexi och är certifierad av Högskoleverket. Har behörighet att utfärda intyg för anpassat högskoleprov och körkortsprov.

För ytterligare information kontakta:

Bertil Löfdahl
Tfn: 0702 89 80 14
E-post: b.lofdahl@telia.com

Lokalhyra

Utbildningscentrum har ett flertal trevliga
och funktionella samtalsrum för uthyrning.

Ett par rum är mindre, avpassade för enskilda samtal och några rum
är avpassade för grupper mellan 6-10 personer.
Det är möjligt att hyra enstaka timmar liksom heldagar och helger. Som hyresgäst tar
man själv ansvar för sin bokning och för rummet, liksom för kaffe/thé m m.

Den aktuella hyran är 150:- per timma för varje rum.

Kontakt

Kontakta oss

0708 14 29 63
Org.Nr. 556441-4414

Hitta hit

Närmsta hållplats är Chapmans torg, spårvagn 3 och 9. Vi har även två förhyrda parkeringar, nummer 44 och 62 på baksidan av fastigheten.

Skicka